Regulamin spotkania – Królowa i Król Podbiegów w Święto Trzech Króli vol. 7

I. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy Królowa i Król Podbiegów w Święto Trzech Króli vol.7, zwanej dalej spotkaniem, jest Klub Team ZabieganeDni z siedzibą w miejscowości Józefosław, gmina Piaseczno, ul. Barwinka 74/2.
II. CEL
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Upowszechnianie idei wolontariatu.
Budowanie postawy proekologicznej, poprzez propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, propagowanie upcyclingu, jako formy przetwarzania wtórnego odpadów, nadawanie im drugiego życia.
Promocja Warszawy jako miasta przyjaznego biegaczom.
Ukazanie możliwości wykorzystania przestrzeni miejskiej do aktywnego trenowania do biegów górskich i przełajowych.

III. TERMIN i MIEJSCE
Miejsce: ul. Agrykola w Warszawie
Data: 6.01.2020 r. (poniedziałek)
Godzina rozpoczęcia spotkania: 11:00
IV. LIMIT CZASU
Czas spotkania przewidziany jest na około 2h, jednakże nie dłużej niż do godziny 14:00.
V. PUNKTY ODŻYWIANIA
W miejscu spotkania będą dostępne punkty z napojami zimnymi, gorącymi typu herbata i poczęstunkiem w postaci ciasta, ciastek itp.
VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie https://online.datasport.pl. Rejestrację internetową prowadzi firma Datasport. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone po uzyskaniu limitu 300 osób.
VII. OPŁATY
Organizator nie przewiduje wnoszenia przez uczestników opłaty.
VIII. KLASYFIKACJE
Brak klasyfikacji.
IX. NAGRODY
Klub Team ZabieganeDni przewiduje losowanie nagród wśród uczestników spotkania.
X. OŚWIADCZENIE
Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w spotkaniu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w spotkaniu oraz że uczestniczy w spotkaniu na własną odpowiedzialność. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w spotkaniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w spotkaniu mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.
Organizator zaleca uczestnikom spotkania wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w spotkaniu.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ze względów bezpieczeństwa w spotkania zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. Zabrania się wnoszenia na trasę spotkania przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w spotkaniu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą zostawić swoje rzeczy, na własną odpowiedzialność w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom spotkania informacji dotyczących spotkania oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w spotkaniu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej spotkania.
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.