Regulamin spotkania – Królowa i Król Podbiegów w Święto Trzech Króli vol. 6

I. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy Królowa i Król Podbiegów w Święto Trzech Króli vol.6, zwanej dalej spotkaniem, jest Fundacja w organizacji Team ZabieganeDni z siedzibą w miejscowości Józefosław, gmina Piaseczno, ul. Barwinka 74/2.

II. CEL
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Upowszechnianie idei wolontariatu.

Budowanie postawy proekologicznej, poprzez propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, propagowanie upcyclingu, jako formy przetwarzania wtórnego odpadów, nadawanie im drugiego życia. Sponsor nagród: CCR Polska, która od wielu lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej aktywnie działa na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego. Więcej informacji: zanimwprowadzisz.pl

III. TERMIN i MIEJSCE
Miejsce: ul. Agrykola w Warszawie
Data: 6.01.2019 r. (niedziela)
Godzina rozpoczęcia spotkania: 11:00

IV. LIMIT CZASU
Czas spotkania przewidziany jest na około 2h, jednakże nie dłużej niż do godziny 14:00.

V. PUNKTY ODŻYWIANIA
W miejscu spotkania będą dostępne punkty z napojami zimnymi, gorącymi typu herbata i poczęstunkiem w postaci ciasta, ciastek itp.

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie https://online.datasport.pl. Rejestrację internetową prowadzi firma Datasport. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone po uzyskaniu limitu 250 osób.

VII. OPŁATY
Organizator nie przewiduje wnoszenia przez uczestników opłaty.

VIII. KLASYFIKACJE
Brak klasyfikacji.

IX. NAGRODY
Fundacja w organizacji Team ZabieganeDni przewiduje losowanie nagród wśród uczestników spotkania.

X. OŚWIADCZENIE
Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w spotkaniu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w spotkaniu oraz że uczestniczy w spotkaniu na własną odpowiedzialność. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w spotkaniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w spotkaniu mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.
Organizator zaleca uczestnikom spotkania wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w spotkaniu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ze względów bezpieczeństwa w spotkania zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. Zabrania się wnoszenia na trasę spotkania przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w spotkaniu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą zostawić swoje rzeczy, na własną odpowiedzialność w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom spotkania informacji dotyczących spotkania oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w spotkaniu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej spotkania.
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.